Algemene Voorwaarden Davidzon Coaching

Artikel 1 –  Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Davidzon Coaching: Het bedrijf Davidzon Coaching, gevestigd aan de Leopoldstraat 102 in Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37139876.

Coach: Astrid Davidzon, handelend als zelfstandig gevestigd NLP Master Practitioner voor Davidzon Coaching, internationaal erkend door The Society of Neuro Linguistic Programming.

Cliënt: degene aan wie de coach advies verleent of training geeft. Of – in geval van minderjarigheid – diens wettelijke vertegenwoordigers;

 

Artikel 2 –  Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden bij 1-op-1 coaching (particulier)

2.1 De overeenkomst voor het volgen van privé-sessies wordt aangegaan nadat een verkennend (telefonisch) gesprek gevoerd is. Voor het gehele traject wordt een vast tarief afgesproken. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd (per e-mail).

2.2 Nadat een schriftelijke overeenkomst tussen Davidzon Coaching en cliënt is aangegaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, kan de coach beginnen met het coachings- of trainingstraject aan cliënt.

 

Artikel 3 – Bepalingen bij jobcoaching en andere zakelijke trajecten

3.1 Voor coaching op initiatief van en vergoed door een werkgever ten behoeve van een werknemer, gelden aparte afspraken die zullen worden neergelegd in een voorstel (offerte).

3.2 Door ondertekening van dit voorstel gaat de werkgever akkoord met de daarin genoemde bepalingen. De afspraken uit de offerte gaan voor op de bepalingen uit deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vormen dus een aanvulling hierop.

Artikel 4 – Tarieven en facturering 1-op-1 coaching

4.1 De coach laat de cliënt duidelijk weten welke tarieven gelden. Dit wordt per mail bevestigd. Ook deze voorwaarden worden meegezonden. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden, tenzij anders vermeld.

4.2  Voor de individuele coaching geldt dat het gehele bedrag wordt voldaan voor aanvang van de eerste sessie, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

 

Artikel 5 –  Verhindering 1-op-1 coaching

5.1 Als de cliënt verhinderd is een afspraak na te komen, laat hij of zij dit zo snel mogelijk weten. Als de cliënt dit korter dan een etmaal (24 uur) voor de geplande afspraak laat weten of helemaal niets laat horen, dan mag de coach de gemiste sessie gewoon in rekening brengen.

5.2 Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 


Artikel 6 –  Betaling bij 1-op-1 coaching

6.1 Cliënt ontvangt de facturen per e-mail. Deze dienen voor de vervaldatum te zijn overgemaakt naar de op factuur vermelde bankrekening. De vervaldatum staat op de factuur (doorgaans  is de betaaltermijn 8 dagen). Bij trajecten met een zakelijk karakter kunnen afwijkende termijnen worden afgesproken.

6.2 Als er bezwaren, vragen of onduidelijkheden zijn over de factuur, deze graag zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor de vervaldatum kenbaar maken,, zodat deze eventueel hersteld kan worden.

6.3 Bij niet-betaling binnen de gestelde datum mag Davidzon Coaching vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen en bovendien alle eventuele kosten die verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering (denk aan incassokosten en gerechtelijke kosten).

 

Artikel 7 – Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden bij deelname aan (live) workshops of groepstrainingen

7.1 De overeenkomst voor het volgen van een workshop of groepstraining wordt gesloten op het moment dat cliënt zich hiervoor heeft aangemeld en de coach deze aanmelding schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd. Vanaf dat moment gelden deze algemene voorwaarden.

7.2 In de bevestiging wordt aangegeven waar de training plaatsvindt en hoe betaling dient plaats te vinden.

7.3 Tenzij in de bevestigingsmail anders wordt aangegeven gelden de volgende uitgangspunten:

Annulering online workshops en trainingen

Bij aankoop van een online training geldt een bedenkperiode van 14 dagen na de dag van bestelling. Tot die periode ontvangt Cliënt bij bedenking zijn geld retour. Eventueel ontvangen cursusmateriaal en inlogcodes vervallen. Na 14 dagen is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en ben je het volledige deelnemersgeld verschuldigd. 

Annulering en verhindering live workshops en trainingen

  • Cliënt kan zijn deelname aan een workshop of cursus tot 7 dagen voor aanvang annuleren.
  • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang ontvangt cliënt het cursusgeld retour behalve 50 euro administratiekosten.
  • Na deze termijn is cliënt bij annulering 100 % van het cursusbedrag verschuldigd. Wel is het mogelijk om een vervanger te sturen. Het verschuldigd bedrag dient gewoon betaald te worden volgens de geldende betalingstermijn.
  • In geval van vervanging blijft cliënt zelf het cursusgeld verschuldigd aan Davidzon Coaching en dient hij dus zelf te zorgen voor verrekening met de vervanger.
  • Verhindering door bijvoorbeeld ziekte is in principe voor eigen risico. Wel kan in overleg met de coach besproken worden of er een mogelijkheid is om een gemiste training op een later moment in te halen. Dit kan echter niet gegarandeerd worden.

 

Artikel – 8 – Verschuldigdheid

De administratie van Davidzon Coaching geldt als bepalend voor het kunnen vaststellen wat cliënt verschuldigd is aan Davidzon Coaching. Uiteraard behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Het advies en de trainingen van de coach zijn resultaatgericht. De coach kan het resultaat echter nooit garanderen.

9.2 De coach is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend of verband houdende met de opvolging door cliënt van de door coach verstrekte adviezen. Behalve wanneer sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach.

 

Pin It on Pinterest